ឧស្សាហកម្មចម្រោះ

ឧស្សាហកម្មចម្រោះ

កម្មវិធី NDC Hot Melt Adhesive Application នៅក្នុង៖
តម្រង
សម្ភារសំណង់
សន្និបាតយានយន្ត
សម្ភារៈការពារសំឡេង
សម្ភារៈ Bitumen
ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ បច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធី NDC HMA ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្មវិធី HMA ដោយសាជីវកម្មដែលបានបង្កើតឡើង។

20181114163508_39193

ទុកសាររបស់អ្នក៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង។